REGULAMIN DOTYCZĄCY KORZYSTANIA Z OFERTY BLACK WINGS(ZWANEGO DALEJ „STUDIO”).

§ 1. Postanowienie ogólne

 

• Zapisanie się na kurs jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu praz Procedury Realizacji Polityki

Bezpieczeństwa Sanitarnego oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Black Wings Aleksandra Kaczmarczyk z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim, Os. Ogrody 28, NIP: 661 238 49 05, REGON: 522450740 w zakresie adresu e-mail i numeru telefonu

kontaktowego w celach informacyjnych i marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997

roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.)

• Uczestnik zajęć zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu Studio i Procedury realizacji polityki

bezpieczeństwa sanitarnego oraz bierze na siebie pełną odpowiedzialność za postępowanie

niezgodne z treścią Regulaminu.

• Polityka prywatności oraz Procedura realizacji polityki bezpieczeństwa sanitarnego stanowią

integralne załączniki do Regulaminu i są dostępne w siedzibie Studio oraz na podstronie:

https://blackwings-studio.pl/polityka-prywatnosci

• Nie zapoznanie się z Regulaminem nie zwalnia Uczestnika kursu od stosowania się do jego

postanowień.

§ 2. Zapisy i uczestnictwo w kursie

 

• Zgłoszenie na kurs dokonywane jest poprzez poprzez aplikację Fitssey (zapisy dostępne w zakładce

“grafik” na naszej stronie internetowej).

• Studio ma prawo do skreślenia z listy i zakazu wejścia na zajęcia osobom zakłócającym porządek,

osobom przeszkadzającym w prowadzeniu zajęć lub w jakikolwiek inny sposób naruszającym

Regulamin.

• Warunkiem udziału w kursie jest dokonanie rezerwacji na wybrane zajęcia poprzez aplikację Fitssey.

Rezerwacja stanowi gwarancję miejsca dla Uczestnika na danym kursie. Rezerwacji miejsca można

dokonać także osobiście w Studio w godzinach jego otwarcia.

• Udział w jednych Zajęciach jest równoznaczny z wykorzystaniem jednego wejścia z puli wejść

przypisanych do wykupionego Karnetu.

• W przypadku nie utworzenia się grupy lub anulowania danego kursu w Grafiku, dane wejście

przypisane do Karnetu jest zwracane Uczestnikowi i może zostać wykorzystane w dowolnym czasie

obowiązywania Karnetu.

• Młodzież w wieku do 18 roku życia może uczestniczyć w zajęciach, wyłącznie w obecności rodzica.

• Na kursach obowiązuje odpowiedni strój do pole dance, tj. krótkie spodenki oraz koszulka na

ramiączkach lub sportowy top (w przypadku kobiet), brak obuwia lub skarpetki/jazzówki/stopki.

§ 3. Organizacja kursu

 

• Uczestnik kursu powinien stawić się w Studio 10 min. przed rozpoczęciem kursu, aby dokonać

płatności oraz przygotować się do zajęć.

• W przypadku nagłej niedyspozycji instruktora, Studio ma prawo zorganizować zastępstwo, bez

konieczności informowania uczestników o zmianie. Obowiązuje bezwzględne podporządkowanie się

poleceniom instruktora upoważnionego do prowadzenia kursu.

• W przypadku gdy Uczestnik nie może wziąć udziału w Zajęciach, na które się zapisał i zgłosi to

poprzez aplikację Fitssey, lub osobiście w Studio najpóźniej na 7 godzin przed terminem rozpoczęcia

Zajęć, rezerwacja zostanie zwrócona do puli Karnetu. Zgłoszenia dokonane później nie będą

uznawane. Zgłoszenia można dokonać drogą elektroniczną poprzez aplikację Fitssey lub osobiście w

Studio w godzinach jego otwarcia. Zgłoszenia dokonywane bezpośrednio u instruktorów nie będą

uznawane. W przypadku braku zgłoszenia nieobecności lub zgłoszeniu krótszym niż 7 godzin przed

rozpoczęciem Zajęć – Studio uznaje, że Uczestnik wykorzystał jedno wejście z puli wejść

przypisanych do wykupionego przez niego Karnetu. W takiej sytuacji Uczestnikowi nie przysługuje

zwrot kwoty stanowiącej równowartość opłaty za nieobecność na Zajęciach.

• W szczególnie uzasadnionych przypadkach (np. wypadki losowe, choroba potwierdzona

zwolnieniem lekarskim) Uczestnik może wystąpić z prośbą o zawieszenie Karnetu. Każda prośba

będzie indywidualnie rozpatrywana przez Szkołę. Prośby należy zgłaszać drogą elektroniczną,

przesyłając wiadomością e-mail na adres: biuro@blackwings-studio.pl. W przypadku pozytywnej decyzji

Studio, Karnet zostanie zawieszony na czas uzasadniony zaistniałym zdarzeniem. Nie ma możliwościzawieszenia Karnetu ze skutkiem wstecznym (tj. na okres przed datą zgłoszenia prośby). Okres

obowiązywania Karnetu zostanie przedłużony o okres jego zawieszenia.

• Studio nie przyjmuje zwrotów karnetów i nie zwraca pieniędzy za niewykorzystany karnet lub

rezygnację z niego.

• W przypadku niepoinformowania instruktora o nieobecności na zajęciach indywidualnych (najpóźniej

24h przed zajęciami) termin zajęć przepada, a uczestnik zajęć indywidualnych ponosi koszta. Koszty

niewykorzystanych zajęć nie są zwracane.

§ 4. Bezpieczeństwo

 

• Cenne przedmioty zaleca się zabierać na salę. Studio nie ponosi odpowiedzialności za zaginione

przedmioty.

• Zabrania się wnoszenia posiłków oraz gorących napojów do sali. Można wnosić napoje tylko w

zabezpieczonych plastikowych butelkach lub bidonach.

• Na czas trwania zajęć uczestnik zobowiązany jest zdjąć z ciała wszelkiego rodzaju ozdoby i

biżuterię, które mogłyby wpłynąć na bezpieczeństwo jego treningu lub uszkodzić sprzęt

wykorzystywany podczas Zajęć. Na salę, w której odbywają się Zajęcia można wejść tylko w obuwiu

zmiennym albo boso.

• Osoby oczekujące na rozpoczęcie zajęć zobowiązane są do przebywania w miejscu do tego

przeznaczonym, nie zakłócając pracy Studio.

• W Studio obowiązuje zakaz palenia tytoniu, spożywania alkoholu oraz zażywania narkotyków.

• Zabrania się wprowadzania do Studio zwierząt, rowerów oraz innych przedmiotów, które mogą

stanowić zagrożenie dla osób przebywających na terenie Studio

• Zapisując się na zajęcia uczestnik powinien być świadomy własnego stanu zdrowia oraz kondycji

fizycznej. Studio nie odpowiada za kontuzje powstałe podczas uczestniczenia w zajęciach.

• W przypadku urazów, kontuzji, wszelkich problemów zdrowotnych oraz ciąży – należy bezwzględnie

poinformować instruktora prowadzącego zajęcia.

• Użytkowanie sal, urządzeń sportowo-rekreacyjnych i pomieszczeń sanitarnych powinno być zgodne

z ich przeznaczeniem. Uczestnik zobowiązany jest do zachowania porządku w szatniach, pod

natryskami, w toaletach oraz do poszanowania wyposażenia Studio.

• Za dewastacje rzeczy należących do Studio oraz wszelkie działanie na jego szkodę Uczestnik

będzie odpowiadał finansowo lub prawnie.

• Do sterowania sprzętem audio, video, TV, klimatyzacją, wentylacją, itp. uprawniony jest tylko

pracownik.

§ 5. Reklamacje

 

• Reklamacje, należy kierować na adres biuro@blackwings-studio.pl . Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.


§ 6. Pozostałe postanowienia

 

• Uczestnicy każdorazowo będą informowani o zmianach w regulaminie. W przypadku braku

akceptacji zmiany zapisów w Regulaminie możliwa jest rezygnacja z udziału w zajęciach oraz

otrzymanie zwrotu opłat za zajęcia.

• W celach promocyjnych Studio możliwa jest publikacja zdjęć i filmów z zajęć, w których bierze udział

uczestnik, na podstawie pisemnej zgody uczestnika.

• W przypadkach losowych, które wyjątkowo nie pozwalają na stosowanie się do przepisów

Regulaminu istnieje możliwość odstępstwa od zapisów Regulaminu na wniosek uczestnika, który

skontaktuje się z właścicielem Studio.

• Wykonywanie zdjęć oraz filmów bez zgody właściciela Studio jest zabronione. Tylko po

wcześniejszym uzgodnieniu (drogą mailową lub telefoniczną) istnieje możliwość wykonania zdjęć lub

kręcenia filmów.

• Studio zastrzega sobie prawo do zmiany cen, godzin otwarcia, planu zajęć grupowych oraz

instruktora prowadzącego zajęcia